-60% przy zakupie za min. 399 zł Sprawdź szczegóły

Regulamin klubu zakupowego Esotiq Club

 

§ 1 Definicje


1. Organizator / Organizator Klubu Zakupowego – ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000370553 NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543, kapitał zakładowy 223.350,00 zł, wpłacony w całości.

2. Regulamin – niniejszy regulamin Klubu Zakupowego ESOTIQ CLUB, który określa prawa i obowiązki Uczestnika w Klubie Zakupowym, w szczególności korzyści płynące z tytułu udziału w Klubie Zakupowym;

3. Klub/ Klub Zakupowy – program lojalnościowy ESOTIQ CLUB, przygotowany i prowadzony przez Organizatora, adresowany do klientów Salonów ESOTIQ oraz klientów Sklepu Internetowego ESOTIQ, którym przysługiwać będą określone Przywileje z tytułu udziału w Klubie Zakupowym ESOTIQ CLUB;

4. Uczestnik – osoba, która spełniła warunki konieczne do udziału w Klubie Zakupowym zgodnie z niniejszym Regulaminem;

5. Formularz zgłoszeniowy – drukowany formularz zgłoszeniowy dostępny w Salonach lub formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej dostępny online poprzez Konto Klienta w Sklepie Internetowym;

6. Karta – karta ESOTIQ CLUB wydawana przez Organizatora Klubu Zakupowego Uczestnikowi, zgodnie z niniejszym Regulaminem, opatrzona niepowtarzalnym numerem i potwierdzająca uprawnienie Uczestnika do udziału w Klubie

Zakupowym; 7. Przywileje – uprawnienia przyznawane Uczestnikom przez Organizatora, z tytułu udziału w Klubie Zakupowym;

8. Salon – każdy z salonów firmowych ESOTIQ, których lista znajduje się na stronie www.ESOTIQ.com w zakładce salony;

9. Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży towarów prowadzona przez Organizatora Klubu Zakupowego, poprzez stronę internetową www.esotiq.com  Regulamin sklepu internetowego

10. Konto Klienta – dane osobowe Klienta wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia, zapisane w systemie informatycznym Organizatora, do którego dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Uczestnika podczas rejestracji w Sklepie Internetowym;

11. Esotiq Club online – część Konta Klienta umożliwiająca korzystanie przez Uczestnika z Przywilejów podczas zakupów w Sklepie Internetowym.


 

§ 2 Postanowienia wstępne


1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad udziału w Klubie Zakupowym, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika, a także Przywileje z tytułu udziału w Klubie.

2. Udział Uczestnika w Klubie Zakupowym jest dobrowolny i nieodpłatny.

3. Czas trwania Klubu Zakupowego jest nieokreślony, trwa do czasu jego zakończenia przez Organizatora.

4. Przywileje przysługujących Uczestnikom Klubu Zakupowego będą podlegały nieustannym zmianom, co nie narusza praw skorzystania z nich w czasie, gdy będą miały aktualną, w chwili zakupu, moc wiążącą. Informacje o aktualnych Przywilejach i zasadach skorzystania z nich, będą dostępne na stronie www.ESOTIQ.com a także informacja o nich będzie wysyłana drogą elektroniczną na adres e-mail oraz/lub telefon Uczestnika stąd podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne dla celów uczestnictwa w Klubie.

5. Akceptacja treści Regulaminu następuje:

 

a) drogą elektroniczną, tj. zaznaczenie przez Uczestnika formatki akceptacji Regulaminu poprzez Konto Klienta w Sklepie Internetowym;

b) przez podanie sprzedawcy w salonie Esotiq kodu aktywacji, który zostanie wcześniej wysłany na wskazany przez Uczestnika numer telefonu;

 c) przez złożenie przez Uczestnika własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w Salonach – tylko w przypadku wystąpienia awarii technicznej, zobacz §3 ust. 1c.
 

 

§ 3 Uczestnictwo w Klubie


1. Organizator działa w zaufaniu, iż osoba zgłaszająca chęć udziału w Klubie Zakupowym ESOTIQ CLUB:

a) ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje; a także

b) dane i informacje, które podaje są zgodne z prawdą; a także

c) zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulaminem (zgodnie z §2 ust. 5).

1a. Uczestnik może zgłosić chęć udziału w Klubie Zakupowym ESOTIQ CLUB:

a. osobiście w salonie Esotiq;

b. poprzez formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej dostępny online poprzez Konto Klienta w Sklepie Internetowym

1b. Osobiste zgłoszenie chęci udziału w Klubie Zakupowym ESOTIQ CLUB odbywa się w następujący sposób:

a. Klient zgłasza ustnie sprzedawcy w salonie Esotiq chęć udziału w Klubie Zakupowym ESOTIQ CLUB;

b. Klient podaje sprzedawcy numer telefonu (wymagany) oraz imię, e-mail, dzień i miesiąc urodzin (opcjonalnie) i wyraża zgodę na przesłanie na podany numer telefonu linku do Regulaminu Klubu, linku do Polityki Prywatności oraz kodu aktywacji;

c. sprzedawca wprowadza dane podane przez klienta do systemu teleinformatycznego;

d. na podany przez klienta numer telefonu zostaje przesłany sms o treści: "Podanie kodu Sprzedawcy oznacza wolę przystąpienia do klubu zakupowego ESOTIQ CLUB www.esotiq.com/pl/pl/reg-pl   kod XXXXXX"

e. klient otrzymuje sms o wyżej podanej treści i podaje sprzedawcy otrzymany sześciocyfrowy kod aktywacji; podanie kodu aktywacji sprzedawcy jest formą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Esotiq zgodnie z 7 Regulaminu i Polityką Prywatności oraz skutkuje przystąpieniem do Klubu Zakupowego;

- sprzedawca w salonie wprowadza kod aktywacji do systemu komputerowego;
- wpisanie przez sprzedawcę kodu umożliwia zapisanie danych klienta w bazie danych i umożliwia sprzedawcy wydanie karty ESOTIQ CLUB;

- klient otrzymuje sms potwierdzający dołączenie do Klubu Zakupowego oraz informację o sposobie rezygnacji z uczestnictwa.

1c. Jedynie w przypadku wystąpienia problemów technicznych w salonie, jak np. brak dostępu do Internetu, zgłoszenie chęci uczestnictwa w Klubie Zakupowym jest wyjątkowo możliwe poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w formie papierowej.

2. Organizator po otrzymaniu zaakceptowanego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego przyzna osobie zainteresowanej uczestnictwem w Klubie Zakupowym ESOTIQ CLUB status Uczestnika oraz wyda jej Kartę z indywidualnym numerem.

3. Odbiór przez Uczestnika Karty następuje a) w przypadku dokonania zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w Salonach lub zgłoszenia zgodnie z procedurą opisaną w §3 ust. 1b bezpośrednio w Salonie;

b) w przypadku dokonania zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej, według wyboru Uczestnika: wraz z pierwszym zamówieniem dokonanym w Sklepie Internetowym lub w wybranym przez Uczestnika Salonie (po weryfikacji Uczestnika w bazie Esotiq Club - weryfikacja numeru telefonu Uczestnika podanego w formularzu zgłoszeniowym).


 

§ 4 Karta


1. Każdy Uczestnik przystępując do Klubu otrzymuje Kartę umożliwiającą legitymowanie się udziałem w Klubie i uprawniającą do korzystania z Przywilejów.

2. Okazanie przez Uczestnika Karty, przy każdym zakupie w Salonie, jest niezbędne dla ewidencji, w ramach Klubu, dokonywanych zakupów. Brak okazania karty w chwili zakupu wyłącza możliwość powołania się, w terminie późniejszym, na fakt dokonanych przez Uczestnika zakupów i związanych z tym Przywilejów.

3. Każdy Uczestnik ma prawo do jednej Karty.

4. Karta może zostać zarejestrowana w Esotiq Club online tylko w należącym do Uczestnika Koncie Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Karta ważna jest we wszystkich Salonach oraz w Sklepie Internetowym przez cały okres trwania Klubu.

6. Korzystanie z Karty w Sklepie Internetowym (Esotiq Club online) jest w pełni możliwe po fizycznym odbiorze Karty przez Uczestnika oraz rejestracji w Esotiq Club online. Brak rejestracji w Esotiq Club online lub brak fizycznego odbioru Karty w chwili zakupu w Sklepie Internetowym wyłącza możliwość powołania się, w terminie późniejszym, na fakt dokonanych przez Uczestnika zakupów w Sklepie Internetowym i związanych z tym Przywilejów.

7. Karta jest własnością Organizatora.

8. Karta może być używana wyłącznie przez Uczestnika Klubu oraz nie może być udostępniana przez Uczestnika innym osobom.

9. Karta nie jest kartą płatniczą.

10. O utracie lub kradzieży Karty Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora, który dokona dezaktywacji Karty.

11. Uczestnik, który powiadomi Organizatora o utracie lub kradzieży Karty, może złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu. W terminie 21 od dnia zgłoszenia wniosku Organizator wyśle Uczestnikowi duplikat Karty na adres wskazany we wniosku.


 

§ 5 Przywileje z tytułu udziału w Klubie


1. Uczestnik z tytułu udziału w Klubie, na podstawie otrzymanej od Organizatora Karty, uprawniony jest do Przywilejów, które będą pojawiały się okresowo.

2. Uczestnik ma prawo do jednorazowej 10 % (dziesięcioprocentowej) zniżki na zakupy w:

a) Salonie – w dniu dokonania zgłoszenia w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w Salonie;

b) Sklepie Internetowym – w dniu dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej chęci udziału w Klubie Zakupowym ESOTIQ CLUB.

3. Uczestnik uprawniony jest do skorzystania z Przywileju:

a) w Salonie wyłącznie po uprzednim okazaniu Karty w Salonie oraz po zgłoszeniu przez Uczestnika chęci skorzystania z danego Przywileju (uprawnienia wynikające z Przywileju zostaną zrealizowane przez Organizatora tylko jeżeli Uczestnik wyrazi wolę skorzystania z Przywileju w chwili zakupu);

b) w Sklepie Internetowym wyłącznie po uprzedniej aktywacji konta Esotiq Club online oraz po zgłoszeniu przez Uczestnika chęci skorzystania z danego Przywileju poprzez zaznaczenie formatki chęci skorzystania z danego Przywileju w chwili zakupu w Sklepie Internetowym (uprawnienia wynikające z Przywileju zostaną zrealizowane przez Organizatora tylko jeżeli Uczestnik wyrazi wolę skorzystania z Przywileju w chwili zakupu).

4. Przywileje nie łączą się, chyba, że zasady konkretnego Przywileju wprost stanowią inaczej.

5. Jeżeli Przywileje będą miały postać zniżek, obniżek, upustów, odnosić się one będą do zwykłych cen brutto towarów i nie dotyczą cen towarów przecenionych. Przywileje nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w Salonach oraz w Sklepie Internetowym, chyba że co innego wynikać będzie z treści Przywileju.


 

§ 6 Rezygnacja z udziału w Klubie i utrata statusu Uczestnika


1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Klubie w każdym czasie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych. Rezygnacja powinna nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji drogą elektroniczną na adres e-mailowy club@esotiq.com lub złożenie oświadczenia o rezygnacji w Salonie ustnie sprzedawcy (w takiej sytuacji odpowiednio stosuje się §3 ust. 1b).

2. Oświadczenie o rezygnacji staje się skuteczne z chwilą otrzymania go przez Organizatora.

3. Rezygnacja z udziału w Klubie przez Uczestnika i utrata statusu Uczestnika powoduje dezaktywację Karty tego Uczestnika.


 

§ 7 Dane osobowe


1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, Uczestnik ma prawo wyrazić jednocześnie zgodę na:

a) gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z uczestnictwem w Klubie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator. Odbiorcą danych jest Organizator oraz podmioty świadczące obsługę informatyczną Organizatora. Nie ma obowiązku udzielana danych osobowych tj. podanie danych osobowych jest dobrowolne i oparte na wyrażonej przez Uczestnika zgodzie w rozumieniu art.6 ust.1 punkt

a) RODO. Wystarczającymi danymi osobowymi do udziału w Klubie jest imię oraz numer telefonu Uczestnika, a także adres e-mail. Dane będą służyły celom realizacji udziału w Klubie, zgodnie z udzieloną przez Uczestnika zgodą, tj. do ewidencji uczestnictwa, ewidencji dokonywanych zakupów, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji; oraz

b) na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o produktach i promocjach Organizatora. W przypadku udzielenia takiej zgody Uczestnicy otrzymywać będą informacje o Przywilejach za pomocą newsletterów oraz/lub SMS-ów oraz/lub wiadomości e-mail. Nie ma obowiązku wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, lecz brak ich udzielenia spowoduje odmowę przyznania statusu Uczestnika Klubu.

2. Uczestnik podpisując lub akceptując w formie elektronicznej formularz zgłoszeniowy jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje, co potwierdzi w treści formularza poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże brak akceptacji Regulaminu spowoduje odmowę wydania Karty i odmowę przyłączenia danej osoby do Klubu (odmowę nadania statusu Uczestnika).

3. Przez cały czas trwania Klubu Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania a także prawo do żądania ich usunięcia.


 

§ 8 Postanowienia końcowe


1. Treść Regulaminu jest udostępniana wszystkim zainteresowanym w Salonie, siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej ESOTIQ: www.esotiq.com.

2. W razie sporu pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem podmiotem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie polski sąd powszechny. Spółka Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku oświadcza, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 23 lipca 2020 roku.

4. Karty wydane przez Organizatora przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu (tj. przed dniem wskazanym w § 8 ust. 2. niniejszego Regulaminu) zachowują ważność. Organizator zapewnia możliwość rejestracji Kart o których mowa w zdaniu poprzednim w Esotiq Club online oraz Korzystania z Przywilejów w Sklepie Internetowym na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.


Regulamin ważny od dnia 22 lipca 2020