REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH ESOTIQ

 

  1. I. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 

1) „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
2) „Wydawca” – ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000370553. Kapitał zakładowy 223.350,00 zł, wpłacony w całości. NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543.
3) „Towar” – produkt oznaczony znakiem towarowym Esotiq lub innym, oferowany jako przeznaczony do sprzedaży w Salonie Esotiq.
4) „Salon Esotiq” – miejsce sprzedaży Towarów na terenie Polski wchodzące w skład sieci salonów sprzedaży Esotiq oznaczony jako akceptujący Karty Podarunkowe Esotiq. Aktualna lista Salonów Esotiq dostępna jest na stronie internetowej www.esotiq.com/pl/pl/salony

5) „Nabywca” – podmiot dokonujący w Salonie Esotiq przekazania środków pieniężnych w wysokości równej wartości bonu towarowego w zamian za co uzyskuje Kartę Podarunkową Esotiq.
6) „Użytkownik” – podmiot przedstawiający do użycia Kartę Podarunkową Esotiq przy zapłacie za Towar
7) „Karta Podarunkowa Esotiq” – elektroniczny bon towarowy na okaziciela, zawierający informację o ilości punktów, wydany przez Esotiq, uprawniający do realizacji go w Salonach Esotiq. Wydawany przez Wydawcę może funkcjonować także pod nazwą handlową „Bon Podarunkowy” oraz „Karta Upominkowa”.

 

  1. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1) Regulamin niniejszy określa zasady aktywowania, przekazywania i realizacji Kart Podarunkowych Esotiq.
2) Aktywowanie, przekazywanie i realizacja Kart Podarunkowych Esotiq obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.
3) Aktywowanie Karty Podarunkowej Esotiq, zapisanie na niej punktów oraz jej przekazanie Nabywcy może mieć miejsce wyłącznie w Salonie Esotiq lub w siedzibie Wydawcy.
4) Wydawca aktywując oraz przekazując, na życzenie Nabywcy, Kartę Podarunkową Esotiq, działa w zaufaniu, iż:

a. Nabywca ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;

b. zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin.

5) Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Esotiq wraz z informacją o punktach w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę (ilość nie może być wyższa niż 1000), aktywowania jej, oraz do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Esotiq. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich (PLN), w gotówce lub poprzez płatność kartą płatniczą, w kwocie równiej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej Esotiq w Salonach zgodnie z Regulaminem.
6) Dokonując płatności kartą płatniczą, Nabywca wyraża zgodę na późniejszą realizację świadczenia przez Wydawcę.
7) Wartość Karty Podarunkowej Esotiq wyrażona w złotówkach (PLN) jest równa ilości punktów na niej zawartych (1 punkt równa się 1 złoty).
8) Środki pieniężne przekazane Wydawcy, z chwilą wydania Karty Podarunkowej Esotiq Nabywcy, stają się własnością Wydawcy.
9) Karty Podarunkowej Esotiq nie można uzyskać, poprzez użycie innej Karty Podarunkowej Esotiq lub innych bonów towarowych.
10) Karta Podarunkowa Esotiq nie podlega wymianie na środki pieniężne.
11) Uprawnionym do skorzystania z Karty Podarunkowej Esotiq jest każdy Użytkownik, który się nią posługuje.
12) Realizacja Karty Podarunkowej Esotiq wymaga wydania jej personelowi Salonu. Karta zostaje wówczas zatrzymana.
13) W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową Esotiq, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Esotiq zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Esotiq za sprzedane Towary. W przypadku gdy cena nabytego Towaru lub Towarów będzie wyższa niż ilość punktów na Karcie Podarunkowej Esotiq wówczas Użytkownik ma możliwość dopłacenia różnicy gotówką lub kartą płatniczą. W przypadku gdy cena za Towar będzie niższa od ilości punktów, karta z ilością punktów pozostałą po dokonanej transakcji zostanie zwrócona Użytkownikowi.
14) W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Esotiq o liczbę punktów odpowiadających kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej Esotiq, nastąpi zaspokojenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów, w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów na Karcie Podarunkowej Esotiq.
15) Karta Podarunkowa Esotiq ma okres ważności jeden rok, licząc od dnia jej wydania i w tym okresie powinna być wykorzystana. Kwota przekazana tytułem uzyskania Karty Podarunkowej Esotiq nie podlega oprocentowaniu. W przypadku braku realizacji Karty Podarunkowej Esotiq w ciągu roku jej ważności zostanie ona, z chwilą zgłoszenia chęci jej realizacji, zamieniona na aktualną Kartę Podarunkową Esotiq, obejmującą tę samą liczbę punktów, z kolejnym rocznym terminem ważności.
16) Obowiązkiem każdego Użytkownika Karty Podarunkowej Esotiq jest zabezpieczenie jej przed utratą oraz dbanie o utrzymanie jej w stanie nieuszkodzonym.
17) Użytkownik ma prawo do uzyskania, w Salonie Esotiq, informacji o aktualnej ilości punktów na Karcie Podarunkowej Esotiq.
18) Karta Podarunkowa, uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, podlega wymianie jeżeli będzie istniała możliwość jej prawidłowej identyfikacji. Wydawca w takiej sytuacji, na żądanie Użytkownika, zatrzyma uszkodzoną i wyda nową Kartę Podarunkową Esotiq, zasiloną punktami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej Esotiq w chwili jej oddania Wydawcy.

19) Wydawca ma prawo odmówić natychmiastowej realizacji Karty Podarunkowej Esotiq i skierować sprawę do niezwłocznego wyjaśnienia w wypadku:

a) uzasadnionego podejrzenia przerobienia lub podrobienia Karty Podarunkowej Esotiq;
b) uszkodzenia Karty Podarunkowej Esotiq w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Esotiq.

20) W wypadku zwrotu Towarów, nabytych w Salonach Esotiq przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej ESOTIQ, Użytkownik otrzyma od Wydawcy, w chwili zwrotu Towaru, nową kartę zawierającą informacje o ilości punktów w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi.
21) Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Esotiq Karty Podarunkowej Esotiq do realizacji oraz odbiór w Salonie Esotiq Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Esotiq wyraża wolę użycia Karty Podarunkowej Esotiq.

 

III Postanowienia końcowe

 

22) Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
23) Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Esotiq będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
24) Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Esotiq mogą być składane w Salonach Esotiq w godzinach pracy tych Salonów Esotiq.
25) Przekazanie Karty Podarunkowej Esotiq nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Esotiq, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy wyłącznie pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
26) Karta Podarunkowa Esotiq nie jest kartą płatniczą, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego.
27) Umowa przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej Esotiq zawierana w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
28) Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.

Wersję elektroniczną regulaminu można znaleźc TUTAJ